Onze algemene voorwaarden

Vaalburg Advocatuur is de handelsnaam van Karin Vaalburg, gevestigd en kantoorhoudende te Amsterdam en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer KvK 73450995.

Karin Vaalburg is als advocaat ingeschreven bij de Nederlandse Orde van Advocaten.

Hieronder staan de algemene voorwaarden die van toepassing zijn op de dienstverlening van Vaalburg Advocatuur en Karin Vaalburg (hierna: de advocaat). In de bepalingen hieronder wordt afwisselend verwezen naar Vaalburg Advocatuur of de advocaat.

Overeenkomst van opdracht

De overeenkomst van opdracht ex artikel 7:400 van het Burgerlijk Wetboek (BW) komt tot stand tussen jou en Vaalburg Advocatuur, waarbij de werking van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 BW uitdrukkelijk wordt uitgesloten. In elke overeenkomst is Vaalburg Advocatuur de opdrachtnemer en ben jij, of de rechtspersoon waarvoor je optreedt, de opdrachtgever.

Communicatie

De communicatie tussen jou en de advocaat over de opdracht zal voornamelijk per e-mail plaatsvinden. Met het verstrekken van de opdracht geef je ook toestemming om jouw e-mail te gebruiken voor deze communicatie. Ook tussen de advocaat en derden wordt in het kader van de opdracht per e-mail gecommuniceerd. Je accepteert daarbij de risico’s die verbonden zijn aan communicatie per e-mail, zoals (maar niet beperkt tot) het feit dat e-mail geen volledig betrouwbaar medium is als het gaat om geheimhouding van vertrouwelijk berichten.

Inspanningsverplichting

Vaalburg Advocatuur zal zich tot het uiterste inspannen om de verstrekte opdracht tot het door jou gewenste resultaat te brengen. Maar we mogen van de Orde van Advocaten geen garantie afgeven op het behalen van een bepaald resultaat. Al onze diensten worden daarmee uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis en niet op basis van een resultaatsverbintenis.

We kunnen je alleen maar goed helpen als je ons tijdig en volledig in kennis stelt van alle voor het uitvoeren van de opdracht benodigde informatie en stukken, onder meer, maar niet beperkt tot correspondentie, gerechtelijke stukken en archiefstukken. Doe je dat niet of niet volledig dan kan Vaalburg Advocatuur geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor de daaruit voortvloeiende gevolgen.

Inschakelen derden

Vaalburg Advocatuur behoudt zich het recht voor om, als dit noodzakelijk wordt geacht, het geheel of delen van de opdracht door derden te laten uitvoeren. Bij het inschakelen van derden zullen we zoveel als mogelijk eerst met jou overleggen. In het voorkomende geval zal het bepaalde in deze voorwaarden ten opzichte van ons ook voor deze derden gelden. Onkosten die in het kader van de uitvoering van de overeenkomst worden gemaakt (verschotten), worden zonder opslag aan jou doorberekend.

Looptijd van de opdracht

De opdracht wordt aangegaan voor de overeengekomen duur, of tot op het moment dat de werkzaamheden zijn afgerond, of voor onbepaalde tijd. De opdracht eindigt automatisch door het verstrijken van de overeengekomen duur, het afronden van de werkzaamheden of zoveel eerder op grond van tussentijdse beëindiging, zoals hierna omschreven. De opdracht voor onbepaalde tijd kan door elk van de partijen bij aangetekend schrijven worden opgezegd met een opzegtermijn van 2 maanden.

Gesubsidieerde rechtsbijstand

Als je op basis van je eigen of je gezinsinkomen in aanmerking komt voor gesubsidieerde rechtsbijstand (‘toevoeging’) en je wil daar aanspraak op maken, zal de advocaat daarvoor een aanvraag indienen bij de Raad voor de Rechtsbijstand. De Raad voor de Rechtsbijstand zal dan de eigen bijdrage vaststellen die je zelf nog moet betalen. De gesubsidieerde rechtsbijstand is bedoeld voor het honorarium van de advocaat. Bijkomende kosten, zoals het griffierecht, kosten voor uittreksels en aangetekende verzending, komen voor je eigen rekening. Als de aanvraag niet wordt toegewezen of indien de toevoeging in een later stadium wordt ingetrokken, ben je alsnog voor de werkzaamheden het uurtarief verschuldigd zijn zoals de advocaat dat normaliter hanteert voor particulieren.

Rechtsbijstandverzekering

Indien je een rechtsbijstandsverzekering hebt die mogelijk dekking zou kunnen bieden voor jouw zaak, kun je jouw rechtsbijstandsverzekeraar verzoeken om de kosten van de advocaat te vergoeden. Als hiervoor toestemming is gegeven door de rechtsbijstandsverzekeraar, geef jij daarmee ook toestemming aan de advocaat om de rechtsbijstandsverzekeraar op de hoogte te houden van de inhoud en de voortgang van de zaak.
Mocht de rechtsbijstandsverzekeraar aangeven dat het maximum verzekerde bedrag is bereikt of om welke (andere) reden dan ook de dekking wordt beëindigd of opgeschort, dan komen de kosten van rechtsbijstand die worden gemaakt wederom volledig voor jouw rekening, tegen het in die zaak gehanteerde tarief. Voordat dit zover is, hoor je dit echter tijdig van de advocaat en kunnen jullie daarover nadere afspraken maken.

Betaling en opschorting werkzaamheden

Facturen dienen binnen 14 dagen na dagtekening op de aangegeven wijze te worden voldaan. De (begrote) eigen bijdrage dient zoveel mogelijk voorafgaand aan de start van de werkzaamheden te worden voldaan.
Tenzij schriftelijk andere afspraken zijn gemaakt over de kosten de advocaat, is het declaratiebedrag altijd gebaseerd op de door de advocaat aan de zaak bestede tijd, vermenigvuldigd met het uurtarief. Het afgesproken uurtarief is altijd exclusief btw. Griffierechten, reis- en verblijfkosten alsmede (andere) uitgaven aan derden (zoals deurwaarders, de kamer van koophandel, kadaster, vertaalkosten, koerierskosten etc.) worden afzonderlijk in rekening gebracht.

Indien betaling binnen de gestelde termijn achterwege blijft, is – indien opdrachtgever een rechtspersoon is – de namens opdrachtgever ondertekende vertegenwoordiger hoofdelijk aansprakelijk voor betaling van het verschuldigde. Bij overschrijding van de betalingstermijn wordt vanaf de datum van verzuim de wettelijke rente in rekening gebracht (in 2021 betreft dit bij zakelijke opdrachtgevers: 8,0% en bij particuliere opdrachtgevers: 2,0%).

Als een declaratie na 30 dagen nog niet is voldaan, dan worden de werkzaamheden in het dossier opgeschort. Voor daaruit voortvloeiende schade, hoe ook genaamd, wordt geen enkele aansprakelijkheid geaccepteerd.

Tussentijdse beëindiging van de overeenkomst

Beide partijen kunnen altijd de overeenkomst eenzijdig beëindigen, maar dat dient dan wel schriftelijk te gebeuren. Vaalburg Advocatuur heeft ook in geval van voortijdige beëindiging recht op betaling van de tot dan toe verrichte werkzaamheden en eventuele nawerkzaamheden.

Tegenstrijdig belang

Indien de advocaat vanwege een tegenstrijdig belang de opdracht moet neerleggen, word jij daar zo spoedig mogelijk over bericht. In verband met de in de Advocatenwet opgelegde geheimhoudingsplicht kan in geval van een tegenstrijdig belang mogelijk niet worden medegedeeld wat de aard van het betreffende tegenstrijdige belang is. Mocht er sprake zijn van een dergelijke situatie, zal de advocaat samen met jou kijken wat de beste oplossing voor jouw zaak.

Beroepsaansprakelijkheid en uitsluiting van aansprakelijkheid

Vaalburg Advocatuur heeft een door de Nederlandse Orde van Advocaten verplicht gestelde beroepsaansprakelijkheidsverzekering afgesloten.

De aansprakelijkheid van Vaalburg Advocatuur, alsmede eventueel voor ons werkzame personen, is in haar totaliteit steeds beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat volgens de verzekering voor onze rekening komt.

Indien er – om welke reden dan ook – onverhoopt geen uitkering plaatsvindt op basis van onze beroepsaansprakelijkheidsverzekering, dan is onze aansprakelijkheid en de voor ons werkzame personen beperkt tot het in de desbetreffende zaak in het desbetreffende jaar in rekening gebrachte (en door de advocaat ontvangen) bedrag, exclusief verschotten en omzetbelasting, tot een maximum van € 6.000.

Een vergoeding van schade vindt alleen dan plaats, indien de door ons afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft op vergoeding van schade, zijnde maximaal € 500.000 per schadegeval en maximaal € 1.000.000 per jaar en indien de verzekeraar daadwerkelijk tot uitbetaling overgaat. Opdrachtgever dient daarenboven aan al zijn (financiële) verplichtingen jegens Vaalburg Advocatuur hebben voldaan.

Vergoeding van indirecte schade en/of gevolgschade is uitdrukkelijk uitgesloten. Daarnaast wordt elke aansprakelijkheid voor schade die is ontstaan als gevolg van onvoldoende of onjuiste informatie aan hem verstrekt door of wegens de opdrachtgever uitgesloten.

Toepasselijkheid Klachtenregeling & Geschillencommissie Advocatuur

Vaalburg Advocatuur doet er alles aan om je zo goed mogelijk van dienst te zijn. Desondanks kan het voorkomen dat je ontevreden bent over (een bepaald aspect van) de dienstverlening. In eerste instantie is het aan je eigen advocaat om te komen tot een oplossing. Als dit niet lukt, dan kun je een klacht indienen en zal in overleg met je advocaat getracht worden alsnog een passende oplossing te vinden. Dit is de Interne Klachtenregeling van Vaalburg Advocatuur. Als dit niet tot een oplossing leidt kun je gebruik maken van de Geschillenregeling Advocatuur, waar Vaalburg Advocatuur bij aangesloten is.

Persoonsgegevens & privacy, bewaartermijn dossiers

Aan de advocaat verstrekte persoonsgegevens en de persoonsgegevens van andere betrokken personen, worden opgeslagen in een databestand. Deze persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt ten behoeve van het goed uitvoeren van de overeenkomst van opdracht en op basis van een wettelijke plicht. De persoonsgegevens worden altijd behandeld binnen de wettelijke kaders zoals die blijken uit de Advocatenwet, de Wet ter voorkoming van terrorisme (Wwft), de belastingwetten, de AVG en zoals bepaald door de Orde van Advocaten in haar verordeningen.

Kopieën van de belangrijkste stukken uit het zaaksdossier worden door de advocaat bewaard voor de termijn van de opdracht(en) en gedurende 5 jaar daarna. Na afloop van die termijn kunnen de zaaksdossiers door de advocaat zonder nadere aankondiging worden vernietigd.