Het militaire ambtenarenrecht ziet specifiek op militairen. Het ‘reguliere’ arbeidsrecht is op militairen niet van toepassing, hun rechtspositie wordt geregeld in aparte wetten en regelingen. Een belangrijke wet is bijvoorbeeld de Militaire ambtenarenwet (Maw), waarin onder meer is bepaald wie er militair mag worden en aan welke eisen je moet voldoen. Verder is het Algemeen Militair Ambtenarenreglement (AMAR) van belang. In het AMAR staat bijvoorbeeld meer uitgewerkt wat de regels zijn over werk- en rusttijden, bezoldiging (salaris), reiskosten etc. Verder zijn er nog diverse andere regelingen die diverse aspecten van de rechtspositie van de militair uitwerken, zoals bevordering en functietoewijzing, maar ook regelingen die betrekking hebben op missies en oefeningen.

  • Functietoewijzing
    Onder functietoewijzing wordt de aanwijzing van een militair voor het vervullen van een functie verstaan. De functie wordt doorgaans voor drie jaar toegewezen (korter of langer kan ook), met inachtneming van de door de militair kenbaar gemaakte voorkeur, de noodzaak van een taakvervulling, de beschikbaarheid en de bekwaamheid. Functietoewijzing is geregeld in het Algemeen Militair Ambtenarenreglement (AMAR) en diverse procedureregels. Daarbij wordt er vaak gekeken naar criteria als ervaringsopbouw en de noodzaak van de functievervulling voor de organisatie. Over functietoewijzing – en een eventuele bevordering die daarmee samenhangt – wordt binnen Defensie veel geprocedeerd (bezwaarprocedures).
  • Burgerpersoneel Defensie
    Ook burgerambtenaren, werkzaam bij het Ministerie van Defensie, hebben geen gewone arbeidsovereenkomst en vallen dus ook niet onder het reguliere arbeidsrecht. Het burgerpersoneel van Defensie werkt vanuit hun eigen vakgebied wereldwijd mee aan vrede en veiligheid, maar dan zonder uniform. De algemene rechtspositie van burgerpersoneel bij Defensie is vastgelegd in het Burgerlijk Ambtenarenreglement Defensie (BARD). Hierin staat informatie over de aanstelling, werktijden en verlof.

Heeft u vragen of wilt u een afspraak maken? Aarzel niet om contact op te nemen, ik help u graag verder!